همکاران عزیز در مراکز و داخل سازمان برای گرفتن کلمه و رمز عبور لطفا از طریق امور اداری واحد خدمتی خود اقدام نمایید. بازنشستگان عزیز جهت دریافت کلمه یا رمز عبور لطفا در تهران با شماره 22053271 يا 22167553 اداره کل بازنشستگی و در مراکز به امور اداری مرکز، مراجعه نمایید.