همکاران عزیز در مراکز و داخل سازمان برای گرفتن کلمه و رمز عبور لطفا از طریق امور اداری واحد خدمتی خود اقدام نمایید. بازنشستگان عزیز جهت دریافت کلمه یا رمز عبور لطفا در تهران با شماره 22053271 اداره کل بازنشستگی و در مراکز به امور اداری مرکز، مراجعه نمایید.